A App2U, entenem que una de les preguntes més comunes i comprensibles que sorgeixen en considerar el desenvolupament d’una aplicació mòbil és: Quant de temps es triga a desenvolupar una app a mida?

És una pregunta important, ja que implica planificació, recursos i expectatives realistes. En aquest article, volem ajudar-te a respondre aquesta pregunta i oferir informació rellevant sobre els temps de desenvolupament d’aplicacions a mida.

Si bé no hi ha una resposta única i definitiva, explorarem els diferents factors que influeixen en el procés i proporcionar-te una guia general perquè puguis tenir una idea més clara.

Acompanyeu-nos en aquest recorregut mentre desmitifiquem el temps de desenvolupament d’una app i us brindem perspectives útils perquè prengueu decisions en el procés de digitalització de la vostra empresa.

La importància de considerar el desenvolupament a mida

Quan es tracta de desenvolupar una aplicació per a la teva empresa, optar per un desenvolupament a mida en lloc de solucions genèriques pot marcar-ne la diferència. Una app personalitzada s’adapta específicament a les necessitats i processos del teu negoci, cosa que optimitza l’eficiència, productivitat i rendibilitat.

A més, ofereix flexibilitat i escalabilitat, permetent realitzar ajustaments i afegir noves funcionalitats basant-se en l’aparició de nous requeriments o actualitzacions a l’activitat empresarial.

Considerar el desenvolupament a mida et brinda un avantatge competitiu al mercat i maximitza els beneficis d’una aplicació mòbil per a la teva empresa.

Si vols obtenir més informació, et convidem a llegir el nostre article “Per què la teva empresa necessita una app a mida?” disponible al nostre bloc.

El procés de desenvolupament d’una app a mida

El procés de desenvolupament duna app a mida implica una sèrie de passos fonamentals per garantir lèxit del projecte. En primer lloc, es realitza la fase de planificació, on es defineixen els objectius, els requisits i les funcionalitats de l’aplicació i els terminis de lliurament. És crucial comprendre les necessitats específiques de l’empresa i les dels usuaris per assegurar un desenvolupament d’acord.

A continuació, es dissenya la interfície d’usuari i l’experiència d’usuari. En aquesta etapa, es creen els prototips i es defineixen l’estructura i la navegació de l’app. Un disseny acurat i atractiu és essencial per captar latenció dels usuaris i oferir una experiència fluida.

Després de l’etapa de disseny, arriba la fase de programació. Aquí és on els desenvolupadors creen el codi i donen vida a laplicació. Es fan servir diferents llenguatges de programació i eines per desenvolupar les funcionalitats específiques requerides. Aquest procés és iteratiu, es van fent lliuraments parcials al llarg del desenvolupament, permetent alinear el que es fa amb el que s’ha demanat inicialment.

A cada entrega iterativa, es realitzen les proves pertinents tant pels desenvolupadors com per part del client. Es fan revisions d’usabilitat, rendiment, seguretat i compatibilitat amb diferents dispositius. Aquests tests són essencials per detectar i corregir qualsevol error o problema abans del llançament.

En acabar el desenvolupament, es fan proves finals abans del llançament, encara que gràcies a les proves durant el procés iteratiu, les finals requereixen menys profunditat.

Finalment arriba el moment del desplegament de l’aplicació. S’efectua la instal·lació als dispositius i es fa un seguiment post-llançament per assegurar-se que tot funcioni sense problemes i realitzar ajustaments si cal.

Cadascú d’aquests passos té un paper fonamental en el procés de desenvolupament d’una app a mida. La planificació, el disseny, la programació, les proves i el desplegament són etapes clau que requereixen atenció i cura per garantir lèxit de laplicació.

A continuació, aprofundirem en cadascun d’aquests passos, proporcionant-vos informació detallada sobre la seva importància i com es duen a terme. Si esteu interessats en conèixer més sobre el procés de desenvolupament d’una app a mida, us convidem a continuar llegint.

Factors que influeixen en el temps de desenvolupament

El temps de desenvolupament duna app pot variar en funció de diversos factors. A continuació descrivim els més importants:

La complexitat del projecte és un dels factors clau que influeixen en el temps de desenvolupament duna app a mida. Aquesta complexitat pot provenir de diversos aspectes, com ara la naturalesa de les funcionalitats requerides i els processos que l’app ha de fer.

Quan un projecte presenta més complexitat, implica que caldrà més temps per dissenyar, programar i provar l’aplicació. Les funcionalitats avançades, els algorismes complexos, la integració amb sistemes externs o la necessitat de personalitzacions específiques són exemples d’elements que poden augmentar la complexitat del projecte.

A més, la complexitat també pot estar relacionada amb la interacció i la usabilitat de l’app. Si cal una interfície d’usuari altament intuïtiva i atractiva, amb animacions i transicions complexes, això afegirà temps addicional al procés de desenvolupament.

Una anàlisi detallada dels requisits i una comunicació clara entre l’equip de desenvolupament i el client són fonamentals per comprendre la complexitat del projecte i garantir un procés de desenvolupament eficient i exitós.

Components a desenvolupar

En crear una aplicació a mida, cal tenir en compte tres components principals: la pròpia aplicació, el backoffice i el backend.

L’aplicació és el producte final que utilitzaran els usuaris. Aquest component s’enfoca a l’experiència de l’usuari, incloent-hi el disseny de la interfície, la usabilitat i les funcionalitats específiques que es volen implementar.

El backoffice com a gestor web és la interfície visual que actua com a porta d’entrada al backend, permetent als usuaris administrar i controlar les dades i les funcions de la plataforma d’una manera senzilla.

El backend és la part que sencarrega de la lògica i el funcionament darrere de la interfície dusuari. En aquest component es gestionen les dades, es fan càlculs i s’estableixen les connexions amb bases de dades i altres sistemes. El backend és responsable d’assegurar que l’aplicació funcioni correctament i de manera eficient.

En aquest cas, el backend també aporta la comunicació que necessiten tant l’app com el backoffice per accedir a la informació i certa lògica de negoci. Això implica implementar les API necessàries, que són punts d’entrada que permeten que les aplicacions facin peticions al backend i obtinguin les respostes corresponents. D’aquesta manera, es garanteix una interacció efectiva entre el backoffice i el backend de l’aplicació.

És important destacar que el desenvolupament d’aquests components es pot fer de manera simultània o en fases seqüencials, depenent de la metodologia de desenvolupament utilitzada i les necessitats del projecte. A més, és recomanable fer proves exhaustives en cada component per garantir-ne la qualitat i la correcció abans de la implantació final de l’aplicació.

Plataforma de destinació

L’elecció de la plataforma on es desenvoluparà l’app, ja sigui iOS, Android o altres, incloent-hi opcions com apps híbrides, pot influir en el temps necessari per al desenvolupament. Cada plataforma té les seves pròpies peculiaritats i requisits tècnics, cosa que pot requerir temps addicional per adaptar l’app a cadascuna.

Quan es desenvolupa una app nativa, és a dir, específicament per a una plataforma en particular, cal considerar les diferències en termes de disseny, codificació i proves. Per exemple, iOS i Android tenen diferents llenguatges de programació (Swift i Kotlin/Java, respectivament), per la qual cosa es requereix temps addicional per adaptar el codi i garantir un rendiment òptim a cada plataforma.

D’altra banda, hi ha les apps híbrides, que es desenvolupen utilitzant tecnologies web com HTML, CSS i JavaScript, i s’executen dins d’un contenidor nadiu. Aquestes aplicacions ofereixen l’avantatge de poder ser executades en múltiples plataformes, cosa que pot estalviar temps i esforç en el desenvolupament. Tot i això, també poden presentar limitacions en termes de rendiment i accés a funcionalitats específiques del sistema operatiu.

Disponibilitat i assignació de recursos

La disponibilitat i assignació adequada de recursos, tant humans com a tècnics, és crucial per complir els terminis establerts. Si l’equip de desenvolupament no compta amb els recursos suficients, el temps de desenvolupament es pot veure afectat negativament.

En primer lloc, és important comptar amb un equip de desenvolupament capacitat i experimentat per desenvolupar aplicacions. Cada membre de l’equip ha de tenir habilitats i coneixements rellevants per a les tasques assignades, cosa que garantirà un progrés fluid i eficient.

A més, és fonamental assignar el temps i la dedicació necessaris al projecte. Si els membres de l’equip tenen múltiples responsabilitats o estan sobrecarregats de treball, el desenvolupament de l’app es pot endarrerir. És recomanable establir un cronograma realista i assignar les hores adequades per al desenvolupament, les proves i la implementació.

En termes de recursos tècnics, és essencial comptar amb el maquinari i el programari adequats per al desenvolupament de l’app. Això inclou ordinadors amb capacitat suficient, dispositius mòbils per a proves i accés a eines i tecnologies específiques requerides per al desenvolupament.

Canvis en els requisits

Els canvis dels requisits durant el procés de desenvolupament poden impactar en el temps necessari per completar l’app. És important gestionar adequadament aquests canvis per evitar retards innecessaris i ajustar el pla de desenvolupament en conseqüència.

Al llarg del procés de desenvolupament d’una app, és comú que sorgeixin nous requisits o que es facin modificacions als ja existents. Aquests canvis solen provenir de sol·licituds del Client, ja que a mesura que avancen en el procés de desenvolupament poden sorgir noves idees, necessitats o perspectives que no s’havien considerat inicialment.

Per manejar eficaçment aquests canvis, és fonamental establir un procés de gestió de canvis. Això implica avaluar amb cura cada sol·licitud de canvi, considerant el seu impacte en el desenvolupament i el temps necessari per implementar-lo. És important prioritzar els canvis segons la importància i la urgència, per assegurar que els recursos s’assignin de manera adequada.

A més, és recomanable mantenir una comunicació oberta i constant entre els clients i l’equip de desenvolupament. Això permetrà entendre les necessitats i les expectatives en evolució, així com coordinar els esforços per adaptar l’app als nous requisits.

Problemes tècnics imprevistos

Durant el procés de desenvolupament d’una app, és possible fer front a problemes tècnics inesperats que poden sorgir de manera imprevista. Aquests inconvenients poden incloure errors al maquinari, errors al programari o incompatibilitats entre diferents components tecnològics.

Aquests problemes poden requerir temps addicional per a la resolució i, en alguns casos, poden causar retards en el desenvolupament de l’app. És crucial abordar-los de manera adequada i eficient per minimitzar-ne l’impacte en el cronograma del projecte.

La gestió adequada dels problemes tècnics implica identificar ràpidament l’origen de l’inconvenient, cercar solucions efectives i aplicar-les de manera oportuna. A més, és essencial tenir un equip de desenvolupament capacitat i experimentat que pugui enfrontar aquests desafiaments de manera efectiva.

Anticipar-se a possibles problemes tècnics i tenir en compte un marge de temps addicional al pla de desenvolupament pot ajudar a mitigar els efectes negatius d’aquests contratemps. La planificació acurada i la implementació de bones pràctiques de desenvolupament poden reduir la probabilitat d’afrontar problemes tècnics significatius i minimitzar-ne l’impacte en el temps de desenvolupament de l’app.

Nombre d’empreses intervinents

El nombre d’empreses que intervenen en el desenvolupament d’un projecte pot influir significativament en el temps de desenvolupament i en la complexitat del procés, ja que poden sorgir una sèrie de desafiaments que afecten la coordinació, la comunicació i la sincronització entre els diferents equips.

Per exemple, si una empresa s’encarrega del desenvolupament del backend i l’altra de l’app, és fonamental establir un canal de comunicació clar entre les dues parts. Això implica definir com s’intercanviaran dades i com es duran a terme les proves d’integració per assegurar el funcionament correcte de l’aplicació en conjunt.

La coordinació entre empreses també pot portar temps i esforç addicional, ja que cal programar reunions, establir acords i prendre decisions conjuntes. La manca d’alineació i d’entesa pot portar a confusions i retards en el desenvolupament.

En general, l’experiència ens mostra que quan intervenen més de dues parts (nosaltres, el client i altres empreses), hi ha més risc de complicacions i desafiaments en el procés de desenvolupament.

Temps estimat de desenvolupament

És important tenir clar que no hi ha un temps exacte i fix per al desenvolupament d’una app a mida. Cada projecte és únic i personalitzat, cosa que implica que el temps necessari pot variar significativament. La durada del procés de desenvolupament es pot veure influenciada per factors com la complexitat del projecte, les funcionalitats requerides, la plataforma de destinació, la disponibilitat de recursos, els canvis en els requisits i els possibles problemes tècnics imprevistos.

En general, el temps estimat de desenvolupament pot oscil·lar des de setmanes fins a diversos mesos.

Projectes més simples i amb requisits menys complexos tendeixen a completar-se en un temps més breu, mentre que projectes més grans i complexos poden requerir un període de desenvolupament més gran.

És essencial considerar aquests factors i fer una avaluació precisa a l’inici del projecte per establir un cronograma realista. Novament, la comunicació fluida entre lequip de desenvolupament i el client, així com una planificació acurada, poden ajudar a estimar de manera més precisa el temps de desenvolupament de lapp a mida. A més, és important tenir en compte que els terminis es poden ajustar a mesura que sorgeixin canvis o es presentin circumstàncies imprevistes durant el procés de desenvolupament.

Exemples de tipus d’apps i els temps de desenvolupament

Amb el propòsit de brindar una visió general sobre els temps de desenvolupament d’una aplicació, creiem que pot ser interessant plantejar exemples diferents que permetin comprendre millor la durada estimada d’un projecte. En aquest sentit, presentem a continuació alguns exemples que il·lustren els diferents temps de desenvolupament d’una app.

Desenvolupament d’app d’accés i/o descàrrega d’informació – projecte de 2 mesos:

Una app daccés i descàrrega dinformació generalment és un tipus de projecte que no involucra una complexitat tècnica massa alta i senfoca a mostrar dades estàtiques o dinàmices obtingudes duna font externa. En aquest cas, suposem que es tracta d’una aplicació corporativa on es presenten els serveis i/o productes d’una empresa, i els usuaris poden accedir a informació detallada i descarregar-la si és necessari. Normalment, s’hi inclou un formulari de contacte perquè els usuaris puguin comunicar-se amb l’empresa, i l’app pot tenir la capacitat de rebre notificacions push.

Desenvolupament d’una aplicació mòbil per a la gestió de manteniment (GMAO) – projecte de 4 mesos:

Un projecte de 4 mesos generalment implica el desenvolupament dun sistema més complet o una aplicació independent. Podeu incloure múltiples funcionalitats i característiques interrelacionades. Per exemple, es podria tractar una aplicació mòbil per a la gestió de manteniment, també coneguda com a GMAO (Gestió de Manteniment Assistit per Ordinador). En aquest cas, és un projecte més complex que involucra integracions amb sistemes existents, com un ERP (Enterprise Resource Planning). Aquesta aplicació permet als usuaris fer seguiment i manteniment de diferents elements, obrir ordres de treball, assignar materials utilitzats, registrar hores treballades, gestionar usuaris i vincular-se amb diverses incidències.

Desenvolupament d’un sistema de gestió de recursos humans – projecte de 8 mesos:

Un projecte de 8 mesos és de més envergadura i pot implicar el desenvolupament dun sistema complet des de zero o la implementació duna solució empresarial complexa a mida. Per exemple, podria ser el desenvolupament d’un sistema de gestió de recursos humans que inclogui mòduls per a l’administració de nòmines, el seguiment de temps i l’assistència i la gestió de beneficis.

Un altre exemple d‟un projecte d‟aquesta envergadura és un sistema de gestió d‟inventari i logística per a una empresa.

Cal destacar que aquests exemples són només orientatius i poden variar segons les característiques i la complexitat específiques de cada projecte. Tot i això, serveixen com a referència per tenir una idea general dels terminis involucrats en el desenvolupament d’aplicacions de programari.

Conclusions

En resum, el desenvolupament d’una aplicació a mida és un procés complex i variable quant a la durada. Tot i que és difícil establir un temps exacte, generalment oscil·la des de setmanes fins a diversos mesos.

La complexitat del projecte, la plataforma de destinació, la disponibilitat i l’assignació de recursos, els canvis en els requisits i els possibles problemes tècnics imprevistos són factors determinants en el temps de desenvolupament.

És crucial comprendre que cada projecte és únic i personalitzat, cosa que implica que el temps necessari pot variar significativament. La comunicació fluida entre l’equip de desenvolupament i el client, juntament amb una planificació acurada, poden ajudar a estimar de manera més precisa el temps de desenvolupament de l’aplicació.

A App2U entenem aquesta realitat i estem compromesos a oferir un enfocament personalitzat i assessorament expert als nostres clients. El nostre equip de professionals està capacitat per abordar projectes de desenvolupament d’aplicacions a mida, adaptant-se a les necessitats específiques de cada negoci.

Si esteu considerant desenvolupar una aplicació a mida per a la vostra empresa, us convidem a contactar-nos. Estarem encantats de brindar-te més informació i treballar amb tu per assolir els teus objectius de transformació digital.

Print Friendly, PDF & Email